Измерване на CO+O2

Ефективно решение за процесите на горене е използването на измервателните сигнали за концентрацията на кислород и въглегоден оксид. Към момента се използват системи измерващи кислорода чрез циркониеви кислородомери както и анализатори за въглероден оксид използващи инфрачервена технология за измерване. Недостатъкът на този метод е необходимостта от инсталирането на анализатор за СО в точка, където температурата е по-ниска от 370oC (над тази температура частиците прах започват да емитират инфрачервени вълни, което смущава измерването), а запрашеността не е толкова висока, за да се елиминира измерването с оптична технология. Като алтернатива се използва екстракционна технология за измерване на СО. Недостатък на тази технология е фактът, че измервателната точка се намира на значително разстояние от точката на измерване с циркониев кислородомер, както и значителното време за отговор. Досегашните опити за инсталиране на интегрирани измервателни системи са неуспешни. Аналитикс предлага циркониеви кислородомери и екстракционни анализатори за въглероден оксид както и анализатори тип "In-situ". Освен това Аналитикс извършва оптимизационни измервания с преносни газоанализатори.